İçeriğe Atla Menüye Atla

 

Ajans Strateji Belgeleri

2014-2023 İzmir Bölge Planı
zmir'in 2023 yılına kadar ihtiyaç ve önceliklerini belirleyen, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma ve sürdürülebilirlik kapsamında hedeflerinin ortaya konulduğu bölge planı dokümanıdır. İzmir Kalkınma Çalıştayı, İzmir Vatandaş Toplantısı başta olmak üzere çok sayıda katılımcı toplantı yapılarak ve paydaş katkıları alınarak gerçekleştirilmiştir.
İzmir Mevcut Durum Analizi 2013
İzmir'in sosyal, ekonomik, kültürel ve altyapı anlamında mevcut durumunun analiz edilmesini içeren kapsamlı çalışma bölge planı hazırlama sürecine altlık sağlamıştır. Farklı kurum ve kuruluşlar ile hayata geçirilen bölgesel analiz çalışmalarının ve istatistik araştırmalarının sentezi niteliğindedir.
Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi
İzmir’in batısındaki Urla, Karaburun, Çeşme, Seferihisar ve Güzelbahçe ilçelerini içeren alt bölge doğal yapısı, termal kaynakları, yöresel iklim koşulları, zengin tarihsel dokusu ve arkeolojik özellikleri, geleneksel yerleşim alanları, zeytin ve bağ kültürü, kendine özgü tarım deseni ve deniz ürünleri ile önemli bir zenginlik sunmaktadır. Çalışma 'varlık odaklı yaklaşım' çerçevesinde yerel halkın katkıları ile bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel değerlerini tespit etmeyi ve bunları sürdürülebilir biçimde geliştirmeyi amaçlamıştır.
Yerel Girişimcilik Ekosistemi Strateji Belgesi
İzmir’de yerel girişimcilik ekosisteminin ana paydaşları belirlenmiş, girişimcilik ekosistemini meydana getiren unsurlar analiz edilmişi ve girişimciliğin geliştirilmesine yönelik eylem planı ve politika önerileri oluşturulmuştur.
İzmir Kümelenme Stratejisi
İzmir Kümelenme Analizi sonuçlarına göre bölgede kümelenme alanında yapılacak çalışmalara, verilecek desteklere ışık tutacak bir belge hazırlanmıştır.
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi
İzmir'in bölgesel olarak Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin tespiti, bölgede bu kapasitenin geliştirilmesi için stratejilerin oluşturulmasını içermektedir.
İzmir Yenilik Başarı Hikayeleri
İzmir'de özellikle işletmeler boyutunda yeniliğin yapılabilir kılınması için 20 başarılı yenilik hikayesinin tespit edilmesi ve tanıtılmasını içermektedir.
İzmir İli Bölge Planı Hazırlanmasına Yönelik Fonsiyonel Bölge ve Alt Bölgelerin ve Bölgelerarası İlişkilerin Tespiti
İzmir ili bütününde, ilçe ölçeğinde nüfus ve işgücü projeksiyonları ile fonksiyonel bölge, küme ve alt bölgelerin ve bölgelerarası ilişkilerin tespitine yönelik mekânsal analizler yapılmıştır.
İzmir Kültür Ekonomisi Envanteri ve Gelişme Stratejisi
İzmir'de kültür alanının geliştirilmesi için kapsamlı bir veri araştırma, derleme, değerlendirme, analiz ve strateji oluşturma çalışması olarak gerçekleştirilmiştir.
Doğrudan Yabancı Sermayeli Girişimlerin Yatırım Ortamı Değerlendirme Araştırması Raporu
İzmir‟e yatırım yapmış olan “doğrudan yabancı yatırımlara” yönelik bir anket yapılarak İZKA Yatırım Destek Ofisi eliyle yürütülen yatırım tanıtım ve yatırım destek faaliyetlerinin geliştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılması gereken çalışmaların belirlenerek politika önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi
Bilgi toplumu ve bilişim sektörü alanlarında gelecekteki olası gelişmeler ve megatrendler ışığında, İzmir’in sosyo-kültürel ve ekonomik şartları dikkate alınarak İzmir’in bilgi toplumu temelli kalkınması için stratejik öncelikler, stratejik hedefler belirlenmiştir. Belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda gelişim senaryoları ve bu senaryoların gerçekleştirilmesi için gerekli somut eylem önerileri ortaya konulmuştur.
İzmir Turizm Mevcut Durum Analizi
İzmir'de turizm sektörünün mevcut durum analizi ve diğer ulusal ve uluslararası örneklerle kıyaslanmasını içermektedir.
İzmir Sivil Toplum Araştırması
İzmir’in sivil toplum altyapısının mevcut durum ve kapasitesinin tespit edilmesi, sivil toplumun ihtiyaçlarının ve önceliklerinin belirlenmesine yönelik gerçekleştirilmiştir.
İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi
Çalışmada İzmir için girdi-çıktı tablosu ve bölgesel girdi-çıktı modeli oluşturulmuş ve bu model kullanılarak çeşitli bölgesel iktisadi analizler gerçekleştirilmiştir.
İzmir Ar-Ge ve Yenilik Ekosistemi Mevcut Durumu Raporu
İzmir'de yenilik ekosisteminin mevcut durumunun tespiti amacı ile yapılan anket çalışmasına dayanmaktadır. Geliştirilen anket İzmir'de faaliyet gösteren ve toplam üye sayısı 165.000'i aşan sanayi ile ilgili Oda, Dernek, Borsa, Birlik, OSB ve Serbest Bölgeler gibi 21 kuruma uygulanmıştır
İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Saha Analizi Raporu
TÜİK ile işbirliği içinde yapılan saha analizinde özel sektörün yenilik durumu incelenmiştir. Araştırma NACE Rev 2 esas olmak üzere 6 ana sektörde TR 31 İzmir Bölgesinde faaliyet gösteren 1639 girişimi kapsamaktadır.
İzmir Bölgesel Ar-Ge ve Yenilik Kapasitesi Analizi
İkincil verilere dayanan raporda İzmir'in Ar-Ge ve yenilik göstergeleri açısından kapsamlı bir analizi gerçekleştirilmiştir.
Başbakanlık D.T.M. İl İl Dış Ticaret Raporu'nda İzmir
İl İl Dış Ticaret Potansiyeli Raporu, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı (2011) tarafından yayınlanan raporda İzmir açısından ortaya konulan bilgiler İncelenmiştir.
2010-2013 İzmir Bölge Planı
İzmir'in 2013 yılına kadar ihtiyaç ve önceliklerini belirleyen, ekonomik, sosyal, kültürel kalkınma ve sürdürülebilirlik kapsamında hedeflerinin ortaya konulduğu bölge planı dokümanıdır.
İzmir Kümelenme Analizi
İzmir’de Türkiye’nin diğer bölgelerine ve diğer sektörlere göre yoğunlaşması fazla olan ve kümelenme potansiyeli daha yüksek olan sektörlerin tespiti, bu sektörlerin küme olarak rekabet edebilirliklerinin geliştirilmesi amaçlanmıştır.
İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı
İzmir'in tanıtımına katkı sağlamak amacı ile bir algı araştırmasını, mevcut durum tespitini ve kentsel pazarlamaya yönelik stratejileri içermektedir.
İzmir Mevcut Durum Analizi 2009
İzmir'in sosyal, ekonomik, kültürel ve altyapı anlamında mevcut durumunun analiz edilmesini içeren kapsamlı çalışma bölge planı hazırlama sürecine altlık sağlamıştır.
İzmir Ekoverimlilik Stratejisi
Eko-verimlilik (temiz üretim), “bütünsel ve önleyici bir çevre stratejisinin ürün ve süreçlere sürekli olarak uygulanması ile insanlar ve çevre üzerindeki risklerin azaltılması” olarak tanımlanmaktadır. Eko-verimlilik uygulamaları aracılığıyla üretim verimliliğini sağlamak için bölgede konuya ilişkin mevcut durum ve atılması gereken adımları içermektedir.
İzmir İli Uygun Yatırım Alanları Ön Fizibilite Raporu
İzmir'in sahip olduğu ekonomik, sosyal, coğrafik ve demografik yapı ile alt yapı imkanları ortaya konulmuş, kaynakların kullanımı başta olmak üzere bölgede ekonomik açıdan potansiyel taşıyan üretim konuları belirlenmiştir. Öngörülen yatırım konuları, kuruluş yeri faktörleri açısından analize tabi tutularak yatırım konularının kuruluş yeri faktörleri açısından göreli üstünlükleri ele alınmıştır.