İçeriğe Atla Menüye Atla

 

Bilgi Toplumu İzmir

Neden Bilgi Toplumu’na Dönüşüm?

Bilgi, tarih boyunca toplumların zenginliğinin en önemli kaynağı olmuştur. Daha fazla ve daha nitelikli bilgiye sahip olan ve bilgiyi etkin bir siyasal, ekonomik ve sosyal örgütlenme ile doğru biçimde kullanabilen toplumlar diğerlerinin önüne geçerek daha yüksek bir refah seviyesine erişmiştir.

Özellikle 20’nci yüzyılın ortalarından itibaren elektronik alanında yaşanan gelişmeler bilginin elde edilmesi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi açısından bir çığır açmış ve bilgi toplumuna dönüşüm sürecini de önemli ölçüde hızlandırmıştır. Son yıllarda ise bilgi ve iletişim teknolojileri ekonomik ve sosyal hayatın tüm alanlarında kullanılan genel amaçlı bir teknoloji haline gelmiştir. Bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerinin bizatihi kendisi bilgi içeriği ve katma değeri yüksek bir sektör olarak belirmiş, bu teknolojilerin diğer sektörlerde kullanımı da yeni bilgilerin üretilmesine, yeni ve daha etkin iş yapış yöntemlerinin geliştirilmesine, üretim faktörlerinin üretkenliğinin artmasına, yeni iş ve uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasına imkân sağlamıştır.

Bu gelişmeler ekonomik, sosyal ve bireysel yaşamı yoğun biçimde etkilemektedir. Ülke ekonomileri arasındaki rekabet de bu gelişmelerden etkilenmekte; bilgi ve iletişim teknolojilerini ve bilgiyi etkin kullanan ülkeler uluslararası rekabet avantajı kazanmaktadır.

Dijital dönüşüm, bilgi toplumu aktörleri olarak ifade edilebilecek bireyler, girişimler, kamu kurumları ve sosyal kurumları yeni düzenin ruhuna uygun niteliklere sahip olma baskısıyla karşı karşıya bırakmaktadır. Bu açıdan, bilgi üretme motivasyonu yüksek, günlük hayatında ve karar alma süreçlerinde bilgiyi doğru şekilde yorumlayıp işleyebilen, sistematik düşünme yeteneği gelişmiş, kendisini ve yaşadığı çevreyi sorgulayan ve sürekli/hayat boyu öğrenen bireylerin ve kurumların ağırlıkta olduğu bir toplum yapısı ön plana çıkmaktadır.

1

Bireylerin, toplumların ve kurumların dinamik ve kendi kendini çoğaltan bir dönüşüm sürecinden geçtiği bilgi toplumu çağının mevcut hukuk düzeni ve kamu politikaları ile yönetilmesinde güçlükler ortaya çıkmakta, yeni politika yaklaşımlarına ve politikalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çerçevede, hemen tüm ülkeler, gerek bilgi toplumunun sunduğu fırsatlardan istifade etmek gerekse bilgi toplumuyla birlikte ortaya çıkan risklerden kaçınabilmek amacıyla, siyasi/idari, ekonomik ve sosyal politikalarını gözden geçirmekte ve bilgi toplumuna yönelik bütünlüklü ve yerine göre tematik politika ve stratejiler ortaya koymaktadır. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) gibi uluslararası ve uluslar üstü yapılar tarafından da bilgi toplumunu anlamaya ve bilgi toplumu dönüşümünü şekillendirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 

İzmir'in Bilgi Toplumu'na Dönüşüm Stratejisi

 2

Bilgi iletişim teknolojilerindeki yenilikler,ekonomik ve sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini etkilemekte, toplumsal bir dönüşüme,bilgi toplumuna geçiş için zemin oluşturmaktadır. İzmir'de bilgi ve iletişimin kullanımının yaygınlaştırılması ve katma değerli üretiminin artması kentin ulusal, bölgesel ve küresel entegrasyonunu sağlayacak ve küresel rekabet edebilirliğini artıracaktır.

İzmir'de bilişimde, yazılım üretiminde ve hizmetlerde, hem iç pazar hem de ihracat alanında büyük fırsatlar vardır. E-devlet projesi, ulusal bilgi toplumu stratejisi, e-dönüşüm projesi, ilgili sektörlerdeki ulusal stratejik planlar altyapı olarak hazır olan İzmir için de fırsatlar yaratmaktadır. Yaratıcı endüstrilerin geliştiği kent kültürü ve iklimi olarak değerlendirildiğinde de İzmir bilgi iletişim sektörü için bir cazibe merkezidir.

İZKA, Bilgi Toplumuna Dönüşümün önemini gereken noktada kavrayarak, vizyonuna entegre etmiştir. Bunun sonucu olarak ülkemizde ulusal düzeyde hazırlanan Bilgi Toplumu Stratejilerine uygun olan ve bunun ötesinde İzmir özelinde hedef ve eylem planları ortaya koyan bir strateji hazırlamıştır. Bu strateji belgesi ülkemizde il/şehir düzeyinde hazırlanan ilk Bilgi Toplumu Stratejisi’dir.

 

İzmir'in bilgi toplumuna dönüşüm stratejisinde bilgi iletişim sektörünün mevcut durum tespiti, bu dönüşümü hızlandıracak, tabana yayacak stratejik öncelikler ve hedeflerin belirlenmesi, tüm kurum ve kuruluşların bilgiye dayalı karar alma süreçleriyle, bilgi ve teknolojiyi etkin olarak kullanmalarının sağlanması için yönlendirilmeleri amaçlanmaktadır. Bu strateji kapsamında İzmir’in bilgi ve teknolojiyi kullanan, üreten ve ihraç eden bir kent olması için gerekli yol haritası, öncelikleri ve ihtiyaçlar belirlenmiştir.

 3

İZKA Bilgi Toplumuna Dönüşüm Faaliyetleri

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri Mali Destek Programı

İZKA, hazırlamış olduğu İzmir Bilgi Toplumu Temelli Kalkınma Stratejisi’nin uygulamaya geçmesi için 13,4 Milyon TL bütçeli “Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı” nı uygulamıştır. Bu mali destek programı il/şehir düzeyinde bilgi toplumuna dönüşümü desteklemek amacıyla düzenlenmiş ilk mali destek programı olup, 31 proje desteklenmiştir. Program kapsamındaki projeler 2016 yılı içinde tamamlanmıştır.

 

 4

 

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı’nın genel amacı, “İzmir’in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir’de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması” olarak belirlenmiştir.

Programın “Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni” için belirlenen öncelikler aşağıda yer almaktadır.

  • İzmir’de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi,
  • İzmir’in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması,
  • Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi,
  • Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması.

Programın “Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni” için belirlenen öncelikler aşağıda yer almaktadır.

  • Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi,
  • İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması,
  • Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması.