İçeriğe Atla Menüye Atla

 

İzmir'in 2014-2023 Vizyonu

Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir

Bölge Planı Nedir?

Ortak düşünme ve katılım anlayışı ile oluşturulmuş, bölgenin kaynakları ve potansiyelinden hareketle sahip olduğu katma değeri artırmayı amaçlayan stratejiler bütünüdür.

Bölge Planı ulusal stratejilerle uyumlu olarak bölgenin ihtiyaçları ve potansiyelleri doğrultusunda oluşturulmuş bölgesel kalkınma stratejilerini içeren, bölge vizyonuna ulaşmayı sağlayacak temel adım ve alanları tanımlayan bir politika belgesidir.

İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınma stratejisini bütüncül olarak ortaya koyan temel politika belgesidir. Kamu, özel ve sivil toplum kesimlerinin kendi çalışma programları, stratejik planları ve yatırım programları için ve farklı kuruluşların alt ölçekli planlama çalışmaları için yol gösterici niteliktedir.

Bölge Planı Ne Diyor?

İzmir çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesiyle hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan bir bölgedir. Bölge Planı Güçlü Ekonomi, Yüksek Yaşam Kalitesi ve Güçlü Toplum gelişme eksenleri altında belirlenen 13 stratejik öncelik ve 73 hedef ile “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir” vizyonuna ulaşmayı amaçlamaktadır.

3

Bölgesel ekonominin güçlendirilmesi gelişme ekseninde özellikle verimliliğin ve katma değer üretiminin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda temel araçlar kümelenmenin güçlendirilmesi, yenilik ve tasarım kapasitesinin artırılması, girişimcilik ekosisteminin, iş ve yatırım ortamının geliştirilmesidir. Bu araçların uygulamasında sürdürülebilir üretim ve hizmet sunumu temel bir yaklaşım olarak önceliklendirilmiş, ayrıca bölgenin sahip olduğu kültür ve turizm potansiyeli öne çıkarılmıştır.

Yüksek yaşam kalitesi bağlamında özellikle sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, çevrenin sürdürülebilirliği için gerekli olan önlemler, kentsel yaşam kalitesini artıracak kentsel dönüşüm ve mekansal düzenlemeler ve erişilebilirliğin geliştirilmesi ele alınmıştır.

Güçlü bir kalkınmanın temel dayanaklarından olan güçlü bir toplumun sağlanması eğitim, istihdam, sosyal içerme ve yönetişim konuları çerçevesinde ele alınmıştır.

2014-2023 İzmir Bölge Planı

2014-2023 İzmir Bölge Planı, stratejik planlama yaklaşımıyla, niceliksel analiz yöntemlerinden yararlanılması, her aşamada uzlaşma ve katılımın sağlanması ve eylemlerle tamamlanacak bir plan olarak tasarlanması unsurları ışığında hazırlandı

Türkçe Versiyon

 bölge planı

İngilizce Versiyon

bölge planı ing

 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi

Bölgeye ilişkin verilerin ve sektörel/tematik analizlerin değerlendirilmesi sonucu oluşturulan 2013 İzmir Mevcut Durum Analizi, geniş bir bölgesel analiz çerçevesi sunmaktadır.

Türkçe Versiyon

mevcut durum

İngilizce Versiyon

situational 

Siz ne yapabilirsiniz?

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince kalkınma ajanslarının çalışmalarını yönlendiren temel stratejik çerçeve olan bölge planları yerel yönetimlerin stratejik planları ve imara ilişkin planlar açısından da referans belgelerdir.

Kamu, özel ve sivil toplum kesimleri kendi çalışma programları ve stratejik planlarını hazırlarken  2014-2023 İzmir Bölge Planı’na referans vermeleri, planın İzmir’deki tüm paydaşlar tarafından dikkate alınması, benimsenmesi ve sahiplenilmesi temel bir önceliktir.